nav-left cat-right
cat-right

Provozní řád ubytovny MITRANS-HK s.r.o.

Při příjezdu na ubytovnu předloží zájemce platný občanský průkaz ( pas ) k zápisu do knihy ubytovaných a zaplatí nájemné na předem domluvenou dobu.

V době od 22.00 do 06.00 hodin je nutné dodržovat noční klid a nerušit ostatní spolubydlící.

V prostorách ubytovny je bezpodmínečně nutné udržovat pořádek !!!
Kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě, které je opatřeno popelníkem !!!

Na pokojích je zakázáno:

–    kouřit
–    sušit oděvy z oken a na topení
–    poškozovat jakýmkoliv způsobem vybavení pokojů
–    dávat potraviny za okna

Pokud dojde k poškození zařízení, je nutné vše nahlásit co nejdříve správci ubytovny. Jestliže poškození nebude ohlášeno, zaplatí opravu nebo výměnu všichni nájemníci pokoje a v případě společných prostor všichni nájemníci ubytovny. Při úmyslném, nebo opakovaném zničení, nebo poškození vybavení ubytovny bude dotyčný nájemník nucen ubytovnu opustit. Jestliže vznikne požár povinností všech nájemníků je co nejdříve vlastními silami požár zlikvidovat včetně použití hasicího přístroje. Pokud je požár většího rozsahu ihned volat hasiče na telefonu 150.

Ubytovaný má právo:

–    užívat pokoj a společné prostory na základě dodržování předepsaných směrnic, toto právo nemůže ubytovaný postoupit třetí osobě
–    na poskytnutí základního vybavení pokoje (postel,skříň,židle,stůl) a na běžnou údržbu tohoto vybavení. Zjistí-li ubytovaný závadu na zařízení pokoje, neprodleně ji ohlásí
–    na dodržování soukromí v souladu s ubytovacím řádem
–    na pravidelnou výměnu ložního prádla, dle lhůt stanovených ubytovatelem
–    na používání v objektu ubytovny bezplatně povolené elektrické spotřebiče

Ubytovaný je povinen dodržovat:

–    ubytovací a provozní řád
–    požární a poplachové směrnice
–    evakuační plán
–    bezpečnostní a hygienické předpisy a požární a bezpečnostní směrnice
–    zachovávat pravidla občanského soužití,respektovat potřeby ostatních ubytovaných a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, narušit pořádek, čistotu a klid
–    na ubytovně je stanoven noční klid v době od 22.00 do 6.00 – v této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, televizní přijímače apod., způsobovat hluk apod.
–    provádět běžný úklid pokoje podle všeobecných zásad, ve společných prostorách vždy po sobě řádně uklidit, umýt a uklidit použité nádobí apod.

Na ubytovně je zakázáno:

–    kouření a manipulace s otevřeným ohněm, užívání návykových látek,      kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě
–    držení zvířat a jeho chovu
–    rušení nočního klidu – i praním prádla
–    provádět jakékoliv stavební úpravy, ani jiné změny v prostorách ubytovny
–    vyvěšování a vykládání věcí z oken
–    klepán a čištění předmětů ven z ubytovny, nebo z oken
–    skladování potravin podléhající rychlé zkáze, shromažďování sběrných surovin
–    použití oken k jinému účelu, než k větrání místností

Závěrečná ustanovení:

–   porušování provozního a ubytovacího řádu, nebo porušování požárních předpisů je důvodem k okamžitému zrušení nájemního vztahu
–   důvodem pro okamžité zrušení nájemního vztahu je i neplacení či opožděné placení nájemného
–   vlastník, nebo provozovatel objektu si vyhrazuje právo podmínky pro ubytování a provoz ubytovny kdykoliv měnit či doplnit a stávající nájemníky o tomto kroku vhodným způsobem informovat

Provozní řád ubytovny nabývá účinnosti dne 18.12 2009 a vztahuje se na všechny nájemníky ubytovny.

Translate »